งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจุฑาทิพ หยงสตาร์
รองปลัด อบต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดวงสมร นาธิเลศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางลักขณา บุญช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลัดดา ไมตรีนฤมล
ครู (ค.ศ.2)
นางสาวฐิติชญาน์ คำทะ
ครู (ค.ศ.1)
นางพรรณีย์ โนราช
ครู (ค.ศ.1)
นางดารี แก้วลือชัย
ครู (ค.ศ.1)
นางจันทร์สม โนราช
ครู (ค.ศ.1)

นางวรัญญา กองคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกาญจนาวิไล อินทะเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรัญธร ศรีชุมพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาพร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก

นายยุทธภูมิ เดชสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญจิดา เขื่อนเชียงสา
ผู้ดูแลเด็ก

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.