งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
+ ประกาศโครงสร้าง
+ ประกาศใช้แผน
+ ประกาศอำนาจหน้าที่
+ ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
ใบลา
+ แบบใบลา
+ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา
ประกาศ/คำสั่งงานการเจ้าหน้าที่
+ การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ควำมรับผิดชอบ
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
+ ดาวน์โหลด>> แบบร้องเรียนร้องทุกข์
+ ประกาศช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
+++ จดหมายข่าว +++
+ ปีงบประมาณ 2561
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
+ ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเวียง (1 ตุลาคม 2560)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.