งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุมาศ สวัสดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นางจุฑาทิพ หยงสตาร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เวียง
นางสาวชัญญาวีร์ รวมสุขกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุทัศน์ มาลารัตน์
ผูู้อำนวยการกองช่าง
นางจุฑาทิพ หยงสตาร์
รองปลัด อบต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.