งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
+ ประกาศโครงสร้าง
+ ประกาศใช้แผน
+ ประกาศอำนาจหน้าที่
ใบลา
+ แบบใบลา
+ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา
ประกาศ/คำสั่งงานการเจ้าหน้าที่
+ การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ควำมรับผิดชอบ
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
+ ดาวน์โหลด>> แบบร้องเรียนร้องทุกข์
+ ประกาศช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
+ ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเวียง (1 ตุลาคม 2560)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
+ คำสั่งมอบหมายงาน อบต.เวียง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เวียง
+ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เวียง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.