ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 28/09/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 25/09/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานประกอบการ ได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
(ประกาศเมื่อ 21/09/2566 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 05/09/2566 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ประกาศเมื่อ 04/09/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ Biz Portal ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว
(ประกาศเมื่อ 30/08/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 21/08/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566
(ประกาศเมื่อ 04/07/2566 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
(ประกาศเมื่อ 04/07/2566 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
รายงานสถิติของผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 23/06/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมีนาคม 2565
(ประกาศเมื่อ 22/06/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 01/07/2565 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 12/06/2566 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนเมษายน 2566
(ประกาศเมื่อ 08/05/2566 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานไก่เหลืองหางขาว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประกาศเมื่อ 26/04/2566 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
(ประกาศเมื่อ 07/04/2566 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนมีนาคม 2566
(ประกาศเมื่อ 07/04/2566 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566
(ประกาศเมื่อ 04/04/2566 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566
(ประกาศเมื่อ 21/03/2566 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 03/03/2566 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เวียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
(ประกาศเมื่อ 03/03/2566 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นร่างกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภ
(ประกาศเมื่อ 24/02/2566 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 65/2566 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) แก้ไขฉบับที่ 1/2566
(ประกาศเมื่อ 23/02/2566 เปิดอ่าน 137 ครั้ง)
   
   

Total 308 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น