ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอัครเดช ผาสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางชนิภรณ์ ศรีธาราธิคุณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอ้อมฤทัย เขาไกรราช
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัลยกร ไชยเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชฎาพร โปธาตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สิบเอกวิสิษฐ์ อรินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ
นายปารเมศ สิทธิสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเอกชัย มาทิพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวนิศารัตน์ ผัดเรือน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ่าเอกปิยะ อินปั๋น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเกษมชาติ มหาวงศนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน

นางคริษฐา ทนันเรือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสังเวียน บุญยวง
พนักงานขับรถยนต์
นายวรวิทย์ ศรีธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายมงคล จักรวาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชูศักดิ์ ธิโนัชย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
น.ส.กฤตพัชร โสภี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ ชาติคง
คนงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.