งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอัครเดช ผาสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชนิภรณ์ ซาซง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอ้อมฤทัย เขาไกรราช
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัลยกร ไชยเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกวิสิษฐ์ อรินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ
นางชฎาพร โปธาตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายปารเมศ สิทธิสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเอกชัย มาทิพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
จ่าเอกปิยะ อินปั๋น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวนิศารัตน์ ผัดเรือน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

นายมงคล จักรวาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวรวิทย์ ศรีธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสังเวียน บุญยวง
พนักงานขับรถยนต์

นางคริษฐา ทนันเรือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางลักษิกา ปลายหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กฤตพัชร โสภี
คนงานทั่วไป


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.