งานการเจ้าหน้าที่
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/05/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต
(ประกาศเมื่อ 21/04/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 24 ตำบลเวียง อำกเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 16/05/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 24 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย ม.7)
(ประกาศเมื่อ 03/02/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน
(ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน
(ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยสัก หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยสัก หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองร่องแช่ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกร่องแช่ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำวารสาร รายงานการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปรจะำปี 2562
(ประกาศเมื่อ 30/03/2563 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19)
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือจอบพร้อมด้ามไม้/คลาดเหล็กพร้อมด้ามไม้/มีดถางหญ้าพร้อมด้ามไม้ ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือเครื่องแบบชุดหรือฝึกปฏิบัติการ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 21/01/2563 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อไม้ตบไฟพร้อมด้ามเหล็กตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ประกาศเมื่อ 12/03/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผบราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศพด.บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 12/03/2563 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชยหมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดตำบลเวียงตำบลเวียง ๑ แห่ง
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-KIT) ตามโครงการการดำเนินงานตามแนวทางโรงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 9/3/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 06/03/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 06/03/2563 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มาขอรับเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มาขอรับเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/03/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 26/02/2563 เปิดอ่าน 54 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 21/02/2563 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่13
(ประกาศเมื่อ 27/02/2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 05/03/2563 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 20/02/2563 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13
(ประกาศเมื่อ 03/03/2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 20/02/2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   

Total 255 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.