งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้าต้นแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อกล้าแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.06) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ครื่อง
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหิมนคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 20/6/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 25/03/2562 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 20/03/2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมุ่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 14/12/2561 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศเปิดเผยประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำนักปลัด อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 28/03/2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/04/2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศเมื่อ 22/04/2562 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมุ่ที่ 7,12,25
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.8,17,21,24
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 74 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,17,21,24
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้่ชนะผู้เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู้ที่ 7,12 และ ม.25
(ประกาศเมื่อ 27/02/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7,12และ 25
(ประกาศเมื่อ 26/02/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับกองการศึกษา อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 20/02/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง จำนวน 5 ตู้ สำหรับกองคลังอบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 21/02/2562 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว สำหรับกองคลัง อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 18/02/2562 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.22
(ประกาศเมื่อ 08/02/2561 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง"โครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่"
(ประกาศเมื่อ 29/01/2561 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 29/01/61 เปิดอ่าน 59 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่
(ประกาศเมื่อ 7/04/2560 เปิดอ่าน 61 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 08/03/2561 เปิดอ่าน 82 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 7/03/2561 เปิดอ่าน 61 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงก่า่รขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 60 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5,11,19
(ประกาศเมื่อ 19/12/2561 เปิดอ่าน 57 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรม.5,11,19
(ประกาศเมื่อ 18/12/2561 เปิดอ่าน 68 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 4,7,13
(ประกาศเมื่อ 19/12/2561 เปิดอ่าน 64 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 4,7,13
(ประกาศเมื่อ 18/12/2561 เปิดอ่าน 65 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว ม.12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 23/01/2562 เปิดอ่าน 71 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 15/01/2562 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 72 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถของสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 28/11/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถของสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 26/11/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 04/12/2561 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 26/11/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
   
   

Total 165 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.