งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนประสงค์ หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกหลงทราย หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 13/01/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย หมู่ท่ี่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเ
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(พัดลม) ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563
(ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
-ร่าง-ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 06/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
-ร่าง-ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/02/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 03/01/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 02/01/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการขุดลอกหลงทราย หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 15/01/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 10/01/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร(สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๑๙,๒๒)
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่๕,๑๙,๒๒
(ประกาศเมื่อ 02/01/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 07/01/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 21/01/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือเครื่องแบบชุดหรือฝึกปฏิบัติการ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563
(ประกาศเมื่อ 13/01/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร(สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 6)
(ประกาศเมื่อ 03/01/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งนูน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและในการจัดซื้อจ
(ประกาศเมื่อ 20/12/2562 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 6/12/2562 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 6/12/2562 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 02/12/2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
(ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี(LED TV)
(ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
(ประกาศเมื่อ 22/08/2562 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
(ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซ์้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(ประกาศเมื่อ 16/08/2562 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้าต้นแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 80 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อกล้าแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
   
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.06) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 79 ครั้ง)
   
   

Total 208 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.