งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อเอกสาร สารสนเทศ อบต.เวียง
 

  แผนพัฒนา3ปี

  ข้อบัญญัติ

  งานสารบัญ

  ชำระภาษี/อนุญาตปลูกสร้าง

  พรบ. กฎหมาย

  งานส่งเสริมเกษตร

  งานสาธารณสุข

  แผนจัดหาพัสดุ

  รายงานการจัดซื้อ

  งบการเงิน

  กิจกรรมสภา

  งานการเจ้าหน้าที่

  คู่มือประชาชน

  งานสวัสดิการสังคม

  การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ

  การจดทะเบียนพานิชย์

  งานตรวจสอบภายใน

  เบี้ยยังชีพพิการ

  งานควบคุมภายใน

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

  คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  งานด้านการจัดการศึกษา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.