งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอุดร บัวติ๊บ
ประธานสภา อบต.เวียง

นายปราณชัย ชัยวงค์
รองประธานสภา อบต.เวียง

นางวนิดา ปริศนา
ส.อบต. หมู่ 3
นายประสิทธิ์ แจ้งชาวนา
ส.อบต. หมู่ 4

นายสำนวน จันสุ
ส.อบต. หมู่ 5
นายอินต่วน ดู่อุด
ส.อบต. หมู่ 5
นายถนอม แทนจำรัส
ส.อบต. หมู่ 6
นายเฉลิมเกียรติ พลเยี่ยม
ส.อบต. หมู่ 6

นายปภังกร วงศ์ใหญ่
ส.อบต. หมู่ 7
นายศรีจันทร์ ชาติเวียง
ส.อบต. หมู่ 8
นางจอมศรี คำพลงาม
ส.อบต. หมู่ 9

นางนัฐวรรณ วงศ์วุฒิ
ส.อบต. หมู่ 10
นายจรูญ ไกลถิ่น
ส.อบต. หมู่ 11

นายสงวน ทองสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ 12
นายบรรจง พลเสน
ส.อบต. หมู่ 12
นายประวิทย์ ทัพสุริย์
ส.อบต. หมู่ 13
นายพาณิชย์ ทุมสักกะ
ส.อบต. หมู่ 13

นายสงกรานต์ ด้วงวงษ์
ส.อบต. หมู่ 16
นายบุญส่ง อนุกิจ
ส.อบต. หมู่ 16
นายปัน ชาติเวียง
ส.อบต. หมู่ 17
นายเกรียงทอง กองคำ
ส.อบต. หมู่ 17

นายธวัชชัย แสนสาร
ส.อบต. หมู่ 18
นางนวลลออ อินเทียมใจ
ส.อบต. หมู่ 18

นายสุรชัย ไชยโย
ส.อบต. หมู่ 21
นายมานพ รักเรียน
ส.อบต. หมู่ 21
นายวินัย ดู่อุด
ส.อบต. หมู่ 22
นายอิ่นคำ กองสอน
ส.อบต. หมู่ 22

นายมูล ดวงสุวรรณ์
ส.อบต. หมู่ 23
นายสุธี สิ่งของ
ส.อบต. หมู่ 23
นายสุเพียร ปันจันทร์
ส.อบต. หมู่ 24
นายทนงศักดิ์ แปงคำ
ส.อบต. หมู่ 24

นายพิทักษ์ ผู้น้อย
ส.อบต. หมู่ 25
นายสุทธนู เขื่อนเชียงสา
ส.อบต. หมู่ 25

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.