ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟุตบอลอบต. เวียงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2564
เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานป้องกัน อบต.เวียง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นเพื่อลดฝุ่นละออง ถนนสายบ้านร่องริว หมู่ 12
งานป้องกัน อบต.เวียง ร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้าน หมู่ 23 และกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยริว
งานป้องกัน อบต.เวียงดำเนินการติดตั้งป้าย เตือนโค้งอันตราย ลดความเร็ว บริเวณถนนสายบ้านร่องริว ม.12 และ บ้านห้วยระเมศ ม.23
โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องริวกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือน ณ วัดร่องริว ม.12 วันที่ 22 มกราคม 2565
โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องริวกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักฯ ณ วัดร่องริว ม.12 วันที่ 16 มกราคม 2565
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เดือนพฤศจิกายน 2564
การดำเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และติดป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวีย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
การดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.เวียงและนายก อบต.เวียง ในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อเตรียมการในการเลือ
กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านใหม่ ต.เวียง อ.เทิง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างคลังอาหารในรั้วโรงเรียน น้อมนำแนวพระรา
งานสาธารณสุข อบต.เวียง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำองค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง
งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.เวียง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเขต พื้นที่ อบต.เวียง ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่า จะแล้วเสร็
อบต.เวียง ออกพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการโรงแรม ห้องพัก ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 82/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
งานป้องกัน อบต.เวียง จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
กองการศึกษาฯ อบต.เวียง จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพรท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
งานป้องกัน อบต.เวียง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่ อบต.เวียง
งานนิติการ อบต.เวียง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปล่อยน้ำทิ้งลงถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
งานจัดเก็บ กองคลัง อบต.เวียง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ อบต.เวียง ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2564
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564
อบต.เวียง จัดกิจกรรมรณรงค์ประสัมพันธ์ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
     

Total 98 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.