ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้รักษ์ไต ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 3
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ รักษ์ไต ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 บ้านทุ่งโห้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมักแบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับกอง และปุ๋ยหมักแบบวงตาข่าย
โครงการอบรมให้ความรู้ รักษ์ไต ป้องกันเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 1 (บ้านห้วยไคร้)
การประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน : กิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับประมงอำเภอเทิง รับลงทะเบียนและออกตรวจสอบพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่บ้านห้วยไคร้ จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
รับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อบรมทบทวนความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 อบต.เวียง นำโดย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกับราษฎรบ้านทุ่งโห้ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างถนนและบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากและดินโคลนไหลสู่บ้านเรือน หมู่ 8 , หมู่ 9, หมู่ 17 และหมู่ 25 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จัง
การประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้ดำเนินการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ส
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง ดำเนินการให้สูบน้ำออกจากบ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องมาจากฝนตกหนักและต่อเนื่อง
งานสาธารณสุข อบต.เวียง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อบต.เวียง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.เวียง จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองช่าง อบต.เวียง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ 24 และหมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลเทิง ออกพื้นที่ติดตามผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่บ้านทุ่งโห้ง ตำบลเวียง อำเภอเท
     

Total 140 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น