งานการเจ้าหน้าที่
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และสอนทำหน้ากากผ้า สำหรับ ครู ก
ไวรัสโคโรนา คืออะไร?
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารน้ำใต้ดิน
เก็บตกอบต.เวียง สัญจร
การคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยตามโครงการจัดการขยะในชุมชน
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้ ประจำปี 2560
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านห้วยไคร้ อบต.เวียง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
อบต.เวียง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา หนองแหน บ้านทุ่งขันไชย
รณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด บ้านร่องแช่
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2560
สัมมนาศึกษาดูงานกิจกรรมพลังงานทดแทนเพื่อลดการเผาและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
ประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ
อบต.เวียง ร่วมกิจกรรม อำเภอเทิง
บ้านผู้ยากไร้ บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23
ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนป่าที่เสียไป ประจำปี 2560
โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านห้วยไคร้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
อบต.เวียง ติดตั้งกระจกโค้งนูน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
โครงการธารน้ำใจปั่นพิชิตโรคไต
     

Total 43 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.