ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.เวียง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์การเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ เรือนจำชั่วคราวห้วยระเมศ
รับมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ปี พ.ศ.2566) (การถอดสรุปบทเรียน) Smart Kids
1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
อบต.เวียง ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทย 80 ปี ยังแจ๋วสุขภาพดีมีมาตรฐาน)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ปี พ.ศ. 2566)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ รุ่นที่ 1)
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566
งานนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ ด้วย Platform ชุมชนเปรื่องปราชญ์ ด้วยระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
"เก้าอี้มหัศจรรย์ สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้รักษาอาการปวดเมื่อย"
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งเนื่องในงานต่างๆ" ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและการส่งเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ไม้กวาดดอกหญ้า)
โครงการอบรมและตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดร่องริว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
     

Total 189 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น