งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 19 (ถนนไร้คลอง)
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3
โครงการขุดลอกร่องย่าง บ้านร่องริว หมู่ 12
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ให้บริการส่งน้ำอุปโภคให้กับราษฎรในเขตตำบลเวียง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ผู้นำหมู่บ้าน ราษฎร ร่วมกันดับไฟ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 11
งานป้องกันฯ อบต.เวียง ร่วมกับกำนันตำบลเวียง ผู้นำหมู่บ้าน ราษฎร ร่วมกันดับไฟลุกลามบริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 22
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้กับครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการส่งเสริมการดำเนินการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมการนำเศษวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
โครงการปลอดภันในยานพาหนะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง
โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมอครอบครัว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน : กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.เวียง ประจำปี 2562
อบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น ปี 2562
โครงการบริหารจัดการน้ำกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และสอนทำหน้ากากผ้า สำหรับ ครู ก
     

Total 67 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.