งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบริหารจัดการน้ำกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง (เปิดดู 59 ครั้ง)


ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พัฒนาพื้นที่เลี้ยงกุ้งเนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้เริ่มมีเกษตรกรทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและประสบผลสำเร็จต่อมามีเกษตรกรผู้สนใจจึงได้มีการถ่ายทอดความรู้และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขึ้นมาและมีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากบ่อกุ้งอยู่ในสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ ๗ ซึ่งสูบน้ำน้ำจากแม่น้ำลาวมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง มีปริมาณเพียงพอต่อมามีการเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จำนวน ๕๓ ราย รวม ๑๕๓๒.๕๓ ไร่ ต่อมาในปัจจุบันมีจำนวน 65 ราย พื้นที่ ๒,๗๐๐ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจึงได้ร่วมมือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และผู้นำชุมชนในการวางแผนและจัดวางผังการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อทดน้ำให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ และไหลสู่หนองน้ำธรรมชาติ คือ หนองยาว และหนองกอก ซึ่งมีพืชหลายชนิด อาทิเช่น ต้นกก หญ้าคา ผักตบชวา ช่วยในการบำบัดน้ำที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง และน้ำจากหนองน้ำดังกล่าว จะถูกผันกลับมาใช้เลี้ยงกุ้งและปล่อยลงสู่แม่น้ำลาว อีกจำนวนหนึ่งทำให้น้ำดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากจำนวนพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบ ปริมาณน้ำที่สูบจากสถานีสูบน้ำไม่เพียงพอต้องใช้การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้มีการกระจายน้ำอย่างทั่วถึง และมีการสร้างฝายสันแม่น้ำลาวขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำให้มีปริมาณเพียงพอในการสูบน้ำให้แก่เกษตรกร
โครงการบริหารจัดการน้ำกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง
ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
999archslot938soccerjqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime39KUBETbca55peeoen
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.