ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดใช้งานระบบ DLA Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ
(ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถามให้ข้อมูลในรูปแบบ DLA Chatbot ประกอบด้วยกลุ่มของคำถาม - คำตอบ ดังนี้ 1. คำถามด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ อปท. 2. คำถามด้านบริหารงานบุคคลที่เกี่ยข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ อปท. 3. คำถามกฎหมายที่เกี่ยข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ อปท. 4. คำถามด้านจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 5. คำถามที่เกี่ยข้องกับ อปท. สำหรับบริการประชาชน 6. คำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 31/03/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.