งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
(ประกาศเมื่อ 28/10/2559 เปิดอ่าน 1660 ครั้ง)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)

                                                                   

                                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

                                             เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 

                                                                      ***********************

                                อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559   ข้อ  7   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)   และได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อการประชุมสภาสมัยวิสามัญ   ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   28  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  นั้น

                                สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจึงได้พิจารณาและอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อไป

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ   ณ   วันที่   28  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2559

 

                                                               

                                                                                (ลงชื่อ)         สวาท    สมใจ

                                                                                                   (นายสวาท    สมใจ)

                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

  
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.