ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เปิดดู 31 ครั้ง)


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยนายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ในการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 20 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2565
เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.